Webzies

Webzies

Beslist.nl

Verkopen op beslist.nl

Beslist.nl is één van de grootste online eCommerce platformen van Nederland. Dagelijks vergelijken en bestellen ruim 500.000 bezoekers miljoenen producten. Maak daarom handig gebruik van dit grote publiek en zorg dat jouw producten ook verkrijgbaar zijn. Verkopen op beslist.nl kan jouw webshop een omzetgroei van 10% opleveren. Begin vandaag nog!

Waarmee kunnen wij jou helpen?

Wil jij jouw producten gaan verkopen via beslist.nl, maar laat je het koppelen en inrichten van je account liever aan iemand anders over? Dan kunnen onze specialisten je daarbij helpen!

Aanmelden

Wij melden je aan bij de Beslist Winkelwagen en richten je account helemaal in.

Webshop koppelen

Wij zorgen ervoor dat je producten worden doorgestuurd naar beslist.nl door middel van een productfeed. Door deze een paar keer per dag door te sturen naar beslist is de informatie in de feed altijd actueel.

Feed management

Wij beheren, bewerken en optimaliseren de productinformatie in de feed, zodat alle producten op de juiste manier op beslist.nl staan en zo makkelijk mogelijk vindbaar zijn.

Onze werkwijze

Wij gaan als volgt voor u te werk

1

Stap 1: Doelstellingen

Voordat we beginnen bespreken we samen met jou de doelstellingen die je wilt behalen. Als duidelijk is wat we precies willen bereiken kunnen we op basis daarvan resultaten meten en optimaliseren.

2

Stap 2: Opstarten en inrichten van het account

Wij gaan voor je aan de slag! We gaan ervoor zorgen dat je een verkoopaccount krijgt bij beslist.nl (mocht je die nog niet hebben), we openen een account voor je bij Channable en koppelen we je webshop. Daarna gaan we verder met het indelen van de producten in de productcategorieën van bol, en het vullen van alle velden met de juiste productinformatie. Vanuit hier kunnen we jouw producten doorsturen naar beslist.nl, zodat je kunt starten met verkopen.

3

Stap 3: Start de verkoop!

Als we de accounts hebben opgestart en alles hebben klaargezet kunnen we beginnen met het verkopen van de producten. Het enige wat jij hoeft te doen is de orders verwerken. De rest, dat regelen wij!